Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

Answer Key HTAT 2013

  • તારીખ:૧૮/૮/૨૦૧૩નાં રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની જવાબવહી મુકેલ છે.ડાઉનલોડ કરવા માટે
  • રીઝલ્ટ  અંગેનો પરિપત્ર પણ સરકાર તરફથી કરવામાં આવેલ છે.જે નીચેથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.