Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

શાળા સમય વર્ગકાર્યભાર RTE-2009 વાર્ષિક શૈક્ષણિક કાર્ય કલાકોમાં શિક્ષણ વિભાગનો પરિપત્ર

વર્ષ : ૨૦૧૩ માટે નવીન પ્રવેશ બાળકો માટે ૧ જૂન ૨૦૧૩ સુધી પાંચ વર્ષ પુરાં થતા હોય તેવા બાળકો પ્રવેશપાત્ર ગણવા

વર્ષ : ૨૦૧૩ માટે નવીન પ્રવેશ બાળકો માટે ૧ જૂન ૨૦૧૩ સુધી પાંચ વર્ષ પુરાં થતા હોય તેવા બાળકો પ્રવેશપાત્ર ગણવા 
પરિપત્ર  ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લિક કરો.